ЗДО №2 ”Світлячок”
Коцюбинської селищної ради Київської області

Статут ДНЗ

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:rnНачальник управління освіти Рішенням сесії Ірпінської міської rnі науки Ірпінської міської ради ради Київської областіrnКиївської області № 1735-26-VІІrn____________Я.О. Маляренко від 22 грудня 2016 р. rnrnrnrnrn С Т А Т У Тrnrn дошкільного навчального закладу rn (ясла-садок) комбінованого типу №24 “Світлячок” rn Ірпінської міської ради rn Київської областіrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn м. Ірпінь rn 2016 рікrnrn1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯrn1.1. Дошкільний навчальний заклад № 24 «Світлячок» ясла-садок компенсуючого типу смт. Коцюбинське змінив назву на дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 24 «Світлячок» Ірпінської міської ради Київської області (далі – ДНЗ №24 «Світлячок»).rn1.2.ДНЗ № 24 «Світлячок» є комунальним закладом територіальної громади м. Ірпеня, мета якого – забезпечення задоволення потреб громадян у догляді, розвитку, вихованні та навчанні дітей дошкільного віку загального розвитку від двох до шести (семи) років та дітей, які потребують корекції фізичного розвитку (з вадами мовлення). rn1.3. Скорочена назва – ДНЗ №24 «Світлячок».rn1.4. Юридична адреса ДНЗ №24 «Світлячок»: 08298, Київська область, смт Коцюбинське, вулиця Пономарьова, 20; , тел. 72-663.rn1.5. Засновником ДНЗ №24 «Світлячок» відповідно до рішення сесії Ірпінської міської ради Київської області від 15 січня 2015 року № 4583-65-VI є Ірпінська міська рада Київської областіrnЗасновник через управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області здійснює фінансування ДНЗ №24 «Світлячок», його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалом, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.rn1.6. ДНЗ №24 «Світлячок», у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН України, Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 № 305 зі змінами відповідно постанові Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011р. № 1204, рішеннями Ірпінської міської ради Київської області, рішеннями виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області, розпорядженнями Ірпінського міського голови, наказами управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області та власним статутом.rnrn2. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІrnДНЗ №24 «СВІТЛЯЧОК»rn 2.1. ДНЗ №24 «Світлячок», є юридичною особою і діє на підставі статуту, який затверджується засновником –Ірпінською міською радою Київської області та погоджується управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області . Має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, тощо.rn 2.2. Головною метою ДНЗ №24 «Світлячок», є забезпечення реалізації права громадян в здобутті дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.rn 2.3. Діяльність ДНЗ №24 «Світлячок», направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:rn- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового rn компонента дошкільної освіти;rn- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, rn відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та їх дотримання; rn- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та rn навчання дітей;rn- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;rn- надання кваліфікованої допомоги в корекції особливостей розвитку rn дитини;rn- формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі;rn- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;rn- створення умов для самовираження особистості дитини у різних видах діяльності, розкриття в них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованості; rn 2.4. Свої завдання ДНЗ №24 «Світлячок», реалізує у тісній взаємодії з сім’єю та із загальноосвітніми навчальними закладами міста відповідно до діючого законодавства та місцевих програм.rn 2.5. ДНЗ №24 «Світлячок», має статус - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №24 “Світлячок ” Ірпінської міської ради Київської області. rn 2.6. ДНЗ №24 «Світлячок» самостійно приймає організаційні рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області та даним статутом.rn 2.7. ДНЗ №24 «Світлячок», несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:rn - реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;rn - забезпечення рівня освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;rn - дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.rn 2.8. Взаємовідносини між ДНЗ №24 «Світлячок» з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними та управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області з обов’язковим зазначенням реквізитів ДНЗ №24 «Світлячок».rn 2.9. ДНЗ №24 «Світлячок», має право:rn- проводити експериментальну роботу за погодженням з органом місцевого самоврядування;rn- встановлювати зв’язки зі школами, іншими закладами освіти, науково-дослідними інститутами та центрами, проводити спільно з ними науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;rn- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення ква¬ліфікації та стажування педагогічних кадрів за погодженням з управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області;rn- бути розпорядником рухомого і нерухомого майна в межах повноважень, наданих чинним законодавством та власним статутом або іншими рішеннями власника;rn- отримувати кошти і матеріальні цінності від органу місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;rn- надавати додаткові освітні послуги на платній основі;rn- здійснювати поточний ремонт, обслуговування приміщень та території на основі договорів підряду чи господарським способом.rnrn 3. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДНЗ №24 «СВІТЛЯЧОК»rn3.1. ДНЗ №24 «Світлячок» розрахований на 127 місць.rn3.2. Групи в дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками:rn- ясельні групи – для дітей віком від 2 до 3 років,rn- дошкільного віку – для дітей віком від 3 до 6 (7) років;rn- різновікові групи – для дітей віком від 3 до 6(7) років;rn Групи комплектуються на підставі нормативів наповнюваності, встановлених МОН, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.rn 3.3. У ДНЗ №24 «Світлячок» функціонують групи загального розвитку, групи компенсуючого типу.rn 3.4. ДНЗ №24 «Світлячок» має групи з денним режимом перебування дітей та чергові у - вечірні години.rn3.5. Під час формування наповнюваності груп в ДНЗ №24 «Світлячок» завідувач керується законом України «Про дошкільну освіту» та Положенням про дошкільний навчальний заклад, відповідно до нормативів наповнюваності груп. Наповнюваність груп дітьми в дошкільному закладі становить:rnгрупи загального розвитку:rn- ясельного віку – до15 дітей;rn- дошкільного віку – до 20 дітей;rnгрупи компенсуючого типу :rn- логопедичні – до 15 дітей;rn Керуючись законом «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до обґрунтованого подання та висновку управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області, в межах наявної площі, дотримуючись правил утримання дітей у дошкільних закладах з урахуванням демографічної ситуації та побажань батьків або осіб, які їх замінюють, кількість дітей у групах визначається власником.rn 3.6. Прийом дітей до ДНЗ №24 «Світлячок» здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків, або осіб, що їх замінюють.rnДля зарахування дитини у ДНЗ №24 «Світлячок» необхідно пред’явити:rn- медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;rn- медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, rn- свідоцтво про народження дитини. rn Для прийому дітей до групи компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу, направлення місцевого органу управління освіти.rn 3.7. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). Зарахування дітей проводиться по мірі вивільнення місць. Зарахування дітей ясельного та молодшого дошкільного віку проводиться поступово протягом місяця.rn 3.8. За дитиною зберігається місце в ДНЗ №24 «Світлячок» у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).rn 3.9. Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та діти п’ятирічного віку, яким державою гарантовано право на обов’язкову дошкільну освіту зараховуються до ДНЗ №24 «Світлячок» позачергово.rnДо ДНЗ №24 «Світлячок» в першу чергу приймаються діти військовослужбовців в т.ч. учасників АТО, діти військовослужбовців військової прокуратури.rn 3.10. Відрахування дітей із ДНЗ №24 «Світлячок» може здійснюватись: rn - на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її перебування в дошкільному закладі цього типу;rn- якщо дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця;rn - за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;rn - у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.rn 3.11. Адміністрація ДНЗ №24 «Світлячок» зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.rn Забороняється безпідставне відрахування з дошкільного навчального закладу.rnrn4. РЕЖИМ РОБОТИ ДНЗ №24 «СВІТЛЯЧОК»rn 4.1. ДНЗ №24 «Світлячок» працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12 – годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.rn 4.2. Режим роботи ДНЗ №24 «Світлячок» встановлюється рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради за поданням управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області з урахуванням потреб батьків.rnrn5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДНЗ №24 «СВІТЛЯЧОК»rn 5.1. Навчальний рік у ДНЗ №24 «Світлячок» починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.rn З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у ДНЗ №24 «Світлячок» проводиться оздоровлення дітей.rn 5.2. ДНЗ №24 «Світлячок» здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.rn 5.3. План роботи ДНЗ №24 «Світлячок» схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником закладу і погоджується з відповідним органом управління освітою –управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області.rn План роботи закладу на оздоровчий період погоджується територіальною санітарно-епідеміологічною службою.rn ДНЗ №24 «Світлячок» планує свою роботу самостійно. В річному плані роботи відображаються найголовніші питання діяльності закладу, визначаються перспективи його розвитку.rn 5.4. У ДНЗ №24 «Світлячок» визначена україн¬ська мова навчання і виховання дітей.rn 5.5. Навчально-виховний процес у ДНЗ №24 «Світлячок» здійсню¬ється відповідно до діючих освітніх програм виховання і навчання дітей дошкільно¬го віку, рекомендованих Міністерством освіти і науки України та іншими додатковими програмами розвитку дітей дошкільного віку.rn ДНЗ №24 «Світлячок» має право вибирати програми виховання дітей з комплексу варіативних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, а також розробляти і впроваджувати власні програми, погоджуючи їх з управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради.rn 5.6. ДНЗ №24 «Світлячок» організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: природничо-екологічний, фізкультурно-оздоровчий.rn 5.7. ДНЗ №24 «Світлячок» надає додаткові освітні послуги (платні), на основі угоди між батьками , або особами, які їх заміняють та ДНЗ №24 «Світлячок», які погоджуються управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області відповідно до прийнятого рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради, які не визначені Державною базовою програмою у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом із Міністерством охорони здоров’я України.rn 5.8. Щоденна кількість і послідовність занять визначається розкладом, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, узгоджується з профспілковим комітетом, педагогічною радою ДНЗ №24 «Світлячок» і затверджується завідувачем.rn 5.9. ДНЗ №24 «Світлячок» створює належні умови для здобуття якісної дошкільної освіти дітьми 5-ти річного віку.rnrn6. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙrnУ ДНЗ №24 «СВІТЛЯЧОК»rn 6.1. Порядок забезпечення продуктами харчування, умови постачання продуктів, відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил, відбувається згідно рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради. rn 6.2. ДНЗ №24 «Світлячок» встановлено 3-разове харчування, в оздоровчий період – 4-разове харчування.rn 6.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника ДНЗ №24 «Світлячок».rnrnrnrn7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУrn 7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ДНЗ №24 «Світлячок» є: діти дошкільного віку, завідувач, вихователь-методист, вихователі, вчитель-логопед, практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, керівник гуртка, медичний персонал, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.rn 7.2. За успіхи у роботі для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення: подяки, грамоти управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області, департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України, Ірпінської міської ради Київської області, грошові премії та інші види заохочень.rn 7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:rn- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;rn- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;rn- захист від будь-яких форм експлуатації та дії, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;rn- здоровий спосіб життя.rn 7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:rn- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;rn- звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;rn- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;rn- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;rn- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і в суді.rn Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:rn- своєчасно вносити плату за харчування дитини в ДНЗ №24 «Світлячок» в установленому порядку;rn- своєчасно повідомляти ДНЗ №24 «Світлячок» про можливість відсутності або хвороби дитини;rn- слідкувати за станом здоров’я дитини;rn- інші зобов’язання, що не суперечать законодавству України.rn 7.5. На посаду педагогічного працівника ДНЗ №24 «Світлячок» призначається особа, яка має високу моральні якості, відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.rn 7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.rn 7.7. Педагогічні працівники мають право:rn- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;rn- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;rn- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;rn- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;rn- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;rn- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;rn- об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;rn- на захист професійної честі та власної гідності;rn- інші права, що не суперечать законодавству України.rn 7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:rn- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;rn- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;rn- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;rn- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;rn- виконувати накази та розпорядження керівництва;rn- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.rn 7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до ДНЗ №24 «Світлячок» завідувачем.rn 7.10. Працівники ДНЗ №24 «Світлячок» несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.rn 7.11. Працівники ДНЗ №24 «Світлячок» у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», проходять періодичні безоплатні медичні огляди у строки передбачені чинним законодавством.rn 7.12. Педагогічні працівники ДНЗ №24 «Світлячок» підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.rn 7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку ДНЗ №24 «Світлячок», не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.rnrn8. УПРАВЛІННЯ ДНЗ №24 «СВІТЛЯЧОК»rn 8.1.Управління ДНЗ №24 «Світлячок» здійснюється його власником –Ірпінської міською радою Київської області через управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області.rn 8.2. Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ №24 «Світлячок» здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади відповідно до наказу управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області з дотриманням вимог чинного законодавства.rn На посаду завідувача призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня \"спеціаліст\", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов\'язків.rn Керівник ДНЗ №24 «Світлячок»:rn- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту ”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;rn- здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДНЗ №24 «Світлячок»;rn- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами в межах своєї компетенції;rn- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДНЗ №24 «Світлячок», відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;rn- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;rn- видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;rn- забезпечує організацію харчування і медичного обслуговування дітей;rn- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;rn- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних , протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;rn- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;rn- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;rn- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;rn- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ДНЗ №24 «Світлячок» на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.rn 8.3. Колегіальним постійно діючим органом управління у ДНЗ №24 «Світлячок» є педагогічна рада.rn До складу педагогічної ради входять: керівник, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.rnГоловою педагогічної ради є завідувач ДНЗ №24 «Світлячок».rn Педагогічна рада закладу:rn- розглядає питання навчально-виховного процесу в ДНЗ №24 «Світлячок» та приймає відповідні рішення;rn- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;rn- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.rnРобота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ДНЗ №24 «Світлячок».rn Кількість засідань педагогічної ради становить 4 на рік.rn 8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.rn Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.rn Загальні збори:rn- обирають раду ДНЗ №24 «Світлячок», її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;rn- заслуховують звіт завідувача закладу, голови ради ДНЗ №24 «Світлячок» з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;rn- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ДНЗ №24 «Світлячок»;rn- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ №24 «Світлячок»;rn- приймають статут, зміни і доповнення.rn 8.5. У період між загальними зборами діє рада ДНЗ №24 «Світлячок», діяльність якої регулюється статутом. Кількість засідань ради призначається за потребою.rn Засідання ради ДНЗ №24 «Світлячок» є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші.).rn До складу ради ДНЗ №24 «Світлячок» обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.rn Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.rn 8.6. У ДНЗ №24 «Світлячок» може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органу місцевого самоварядування, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.rn Піклувальна рада (у складі 7-9 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ДНЗ №24 «Світлячок». Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ДНЗ №24 «Світлячок» і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. rn Основними завданнями піклувальної ради є :rn- співпраця зорганом місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;rn- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної бази дошкільного закладу;rn- сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;rn- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;rn- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;rn- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;rn- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;rn- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу. rnrn9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА rnМАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДНЗ №24 «СВІТЛЯЧОК»rn 10.1. Фінансово-господарська діяльність ДНЗ №24 «Світлячок» проводиться відповідно до законодавства та даного статуту на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.rn 10.2. Джерелами фінансування ДНЗ №24 «Світлячок» є кошти:rn- засновника –Ірпінської міської ради Київської області, як органа місцевого самоврядування;rn- відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;rn- кошти, отримані від надання закладом додаткових освітніх (платних) послуг;rn- батьків та осіб, які їх замінюють;rn - добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.rn Для здійснення статутних повноважень ДНЗ №24 «Світлячок» може використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, установ, організацій, благодійних фондів, асоціацій, профспілок тощо.rn10.3. Штатний розпис ДНЗ №24 «Світлячок» затверджується управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України за погодженням з Мінфіном.rn10.4. Матеріально-технічна база ДНЗ №24 «Світлячок» включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі дошкільного навчального закладу та централізованої бухгалтерії управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області.rn 10.5. ДНЗ №24 «Світлячок» за погодженням із власником має право:rn- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;rn- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;rn- проводити госпрозрахункову діяльність шляхом здійснення господарської діяльності та надання платних освітніх послуг;rn- отримувати благодійну допомогу на розвиток матеріальної бази ДНЗ №24 «Світлячок» від батьків та осіб, які їх замінюють;rn - здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.rn 10.6. Статистична звітність - форма 85-к про діяльність ДНЗ №24 «Світлячок» здійснюється відповідно до законодавства.rn 10.7. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в ДНЗ №24 «Світлячок» визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.rn За рішенням власника утримання ДНЗ №24 «Світлячок» може здійснюватись через централізовану бухгалтерію управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області або самостійно шляхом залучення до штатного розкладу відповідного спеціаліста.rnrn10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВОrn 11.1. ДНЗ №24 «Світлячок» відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.rn 11.2. ДНЗ №24 «Світлячок» за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками, проводити спільні заходи (конференції, конкурси тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.rnrnrn11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДНЗ №24 «СВІТЛЯЧОК»rn 12.1. Основною формою контролю за діяльністю ДНЗ №24 «Світлячок» є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.rn 12.2. Контроль за дотриманням ДНЗ №24 «Світлячок» державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Ірпінською міською радою і управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради.rn 12.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Ірпінською міською радою Київської області.rnrnrnrnrnМіський голова В.А.Карплюк

Логін: *

Пароль: *